Server ICT Spec

เครื่องคอมพิวเตอร์เเม่ข่าย ตามกำหนดกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม

เครื่องคอมพิวเตอร์แม่ข่าย (Server) จากผู้ผลิตชั้นนำ ได้ถูกคัดเลือกตรงตามเกณฑ์ราคากลางและคุณลักษณะพื้นฐานครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ ฉบับเดือนมีนาคม 2566
จากกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม เพื่อให้หน่วยงานภาครัฐ รัฐวิสาหกิจ หรือภาคเอกชน ใช้เป็นมาตรฐานในการเลือกซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์แม่ข่ายได้สะดวก รวดเร็ว

หากหน่วยงานต้องการใบเสนอราคาฉบับจริง หรือขอใบเสนอราคาเครื่องคอมพิวเตอร์แม่ข่ายรุ่นอื่นๆ สามารถติดต่อเพื่อขอใบเสนอราคา

เครื่องคอมพิวเตอร์แม่ข่าย แบบที่ 2 งบประมาณ 350,000 บาท