AR, VR, MR และ Immersive Technology คืออะไร

AR (Augmented Reality), VR (Virtual Reality) และ MR (Mixed Reality) จัดเป็นกลุ่ม Immersive Technology ซึ่งคอมพิวเตอร์สร้างภาพจำลองขึ้นมาแล้ววางซ้อนไว้บนโลกจริง หรือเป็นการสร้างโลกเสมือนจริงขึ้นมา โลกทั้งสองหลอมรวมผสานอย่างกลมกลืนจนอาจทำให้ผู้ใช้งานรู้สึกว่า ทั้งสองโลกคือพื้นที่เดียวกัน เป็นเทคโนโลยีที่มีการเติบโตและพัฒนาอย่างต่อเนื่อง จนกลายเป็นส่วนหนึ่งของชีวิตประจำวันของผู้คนทั่วไป รวมถึงการใช้ประโยชน์ภายในองค์กรก็มีมากขึ้นด้วยเช่นกัน เพราะอะไร? หาคำตอบได้ในบทความนี้