DuckDuckGo คืออะไร

DuckDuckGo เป็น search engine ที่ได้รับความนิยมจากผู้ที่ต้องการเก็บรักษาความปลอดภัยของข้อมูลส่วนตัว มีลักษณะการทำงานที่แตกต่างจาก Google และสามารถใช้งานได้บนเบราเซอร์ยอดนิยม