Ransomware คืออะไร สร้างความเสียหายต่อทุกกิจการได้อย่างไร

เมื่อ Cybersecurity เป็นหนึ่งในปัจจัยหลักที่ส่งผลต่อความมั่นคงในการดำเนินงานของทุกกิจการ ทั้งภาคธุรกิจและหน่วยงานที่ไม่หวังผลกำไร Blesssky อยากให้คุณตระหนักถึงความเสียหายที่อาจจะเกิดขึ้น รวมทั้งแนวทางในการป้องกันการโจมตีจาก “Ransomware” หรือที่รู้จักกันในชื่อ “ซอฟแวร์เรียกค่าไถ่”