Work From Home แนวทางการจัดการเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพใหักับองค์กร

สถานการณ์การระบาดของโควิด-19 ที่ยังคงมีอยู่ในปัจจุบัน ส่งผลให้รูปแบบการใช้ชีวิตของประชาชน รวมถึงการทำงานของบริษัทและองค์กรต่างๆ เปลี่ยนไปอย่างสิ้นเชิง